Keersop
Keersop – Gebiedsimpuls N69

Projectmanager integrale realisatie waterdoelen en doelen gebiedsimpuls N69 in en nabij de Keersop

Criteria schadevergoeding wateroverlast

Uitwerken (inhoudelijke) criteria gericht op een eenduidigere afhandeling van schadeverzoeken wateroverlast

Ondersteuning Delfland

Coördinator/projectleider lokale knelpunten, trekker intersectoraal team natte ecologische zones en KRW-gebiedsproces

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Uitwerken subsidieaanvragen Groen Ontwikkelfonds Brabant

Inzetvolgorde waterbergingen in twee regio’s

Uitwerken inzetvolgorde diverse waterbergingen in regio's Helmond en 's-Hertogenbosch

Onttrekking oppervlaktewater – keur

Uitwerken consequenties nieuwe keur voor onttrekking oppervlaktewater met doorvertaling beregeningsverbod

Watergebiedsplan Polder Blokhoven

Projectleiding gebiedsontwikkeling Polder Blokhoven gericht op realiseren wateropgaven en belevingsopgaven Nieuwe Hollandse Waterlinie

Ondersteuning wateroverlast Aa en Maas

Schrijven bestuurlijk verslag NBW-toetsing wateroverlast en analyse extreme zomerbuien

Mitigatie vernattingschade Maaswerken

Uitwerking pro-actieve aanpak mitigatie vernattingschade Maaswerken gebaseerd op zelfrealisatie maatregelen door grondeigenaren.

Hydrologische studies

Projectmanager van diverse grond- en oppervlaktewater studies, peilenplan en watersysteemrapportage

Opstellen projectopdrachten Dommel

Opstellen van projectopdrachten conform methode projectmatig werken gericht op realisatie zestal gestuurde waterbergingen

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Als gebiedsmakelaar werk gemaakt van herstel en (recreatieve) ontwikkeling Fort Altena, Fort Bakkerskil en de Papsluis.