• Jeroen Kessels

  Jeroen Kessels

  Projectmanagement & Advies

 • Keersop - gebiedsimpuls N69

  Keersop - gebiedsimpuls N69

  Realisatie wateropgaven samen met natuurnetwerk (EHS) en ruimtelijke kwaliteit (landbouw, landschap, natuur, recreatie en water)

 • Wateroverlast Aa en Maas

  Wateroverlast Aa en Maas

  Verslaglegging GS NBW-toetsing - onderzoek zomerbuien - inzetvolgorde waterbergingen - criteria schadevergoeding wateroverlast

 • Mitigatie peilopzet Maas

  Mitigatie peilopzet Maas

  Mitigatie landbouwschade peilopzet stuw- panden Grave en Sambeek. Succesvolle pro actieve aanpak gebaseerd op zelfrealisatie.

 • Jeroen Kessels

  Jeroen Kessels

  Projectmanagement & Advies

 • Aanleg peilgestuurde drainage

  Aanleg peilgestuurde drainage

  Maatregel om negatieve effecten peilopzet Maas teniet te doen waarvoor overeen-komsten met grondeigenaren zijn afgesloten.

 • Restauratie Fort Altena

  Restauratie Fort Altena

  Restauratie Fort Altena en Fort Bakkerskil mogelijk gemaakt door regelen financiering onder andere via het EU POP-programma.

 • Watergebiedsplan Blokhoven

  Watergebiedsplan Blokhoven

  Gebiedsontwikkeling gericht op realiseren wateropgaven en belevingsopgaven Nieuwe Hollandse Waterlinie. Foto: inundatiekanaal.

 • Projectopdrachten waterberging

  Projectopdrachten waterberging

  Uitwerken gebiedsprocessen Waterschap De Dommel gericht op vermindering wateroverlast in samenhang met andere (water)opgaven.

 • Nieuwe Hollandse Waterlinie

  Nieuwe Hollandse Waterlinie

  Fort Altena met wallen in ere hersteld.

 • Ondersteuning Delfland

  Ondersteuning Delfland

  Intersectoraal team natte ecologische zones: verbetering samenwerking tussen teams - Coördinator kernteam lokale knelpunten waterkwaliteit - KRW-gebiedsproces


Recent Work


Keersop
Keersop – Gebiedsimpuls N69

Projectmanager integrale realisatie waterdoelen en doelen gebiedsimpuls N69 in en nabij

Criteria schadevergoeding wateroverlast

Uitwerken (inhoudelijke) criteria gericht op een eenduidigere afhandeling van schadeverzoeken wateroverlast

Ondersteuning Delfland

Coördinator/projectleider lokale knelpunten, trekker intersectoraal team natte ecologische zones en KRW-gebiedsproces

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Uitwerken subsidieaanvragen Groen Ontwikkelfonds Brabant

Our Clients