Ondersteuning Delfland

In de periode 2013 tot en met 2015 heb ik het Hoogheemraadschap van Delfland op diverse werkvelden ondersteund.

In de periode januari tot en met december 2015 was ik coördinator / projectleider van het kernteam Lokale Knelpunten Waterkwaliteit. Doelstelling van dit team is het uitvoeren van een weloverwogen pakket maatregelen waarmee zichtbaar en concreet de belangrijkste lokale waterkwaliteitsknelpunten worden opgelost. Als coördinator was ik verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van bijeenkomsten met het kernteam gericht op een selectie en nadere uitwerking van knelpunten. Uiteindelijk zijn zes knelpunten geselecteerd waarvoor ik als projectleider optrad. Samen met inhoudelijke trekkers vanuit Delfland zijn concrete maatregelen uitgewerkt waarbij ik de projectmatige aspecten geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd heb ingebracht. Onderdeel van de opdracht was het uitwerken van een bestuursvoorstel dat uiteindelijk door de Verenigde Vergadering (het Algemeen Bestuur) is vastgesteld. In 2016 vindt de realisatie van de maatregelen plaats. Tevens heb ik samen met het team een evaluatie geschreven.

Van januari tot en met december 2014 heb ik het intersectorale team Natte Ecologische Zones in de steigers gezet. Als trekker van dit team was ik verantwoordelijk voor het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende teams betrokken bij het realiseren van natte ecologische zones (natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en zones met geëxtensiveerd onderhoud). Dit in alle fasen van beleidsontwikkeling, planvorming en realisatie, tot regulering en planadvisering, onderhoud, toezicht en handhaving en borging in de legger. Hieraan heb ik met een groep gedreven medewerkers van Delfland invulling gegeven door de organisatie van maandelijkse bijeenkomsten en specifieke themabijeenkomsten. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden, rollen en taken bij verschillende activiteiten concreet uitgewerkt. Belangrijke succesfactoren voor deze opdracht waren mijn focus op de opdracht en het tactvol aanspreken van medewerkers op gemaakte afspraken. Zo is een belangrijke verbeterslag in 2014 gerealiseerd, waaraan Delfland vanaf 2015 zelf vervolg geeft.

In de periode mei tot en met december 2013 heb ik ondersteuning geleverd in het KRW-gebiedsproces. Specifiek was ik verantwoordelijk voor de organisatie en facilitatie van een gebiedsbijeenkomst met stakeholders. Tevens heb ik de voortgangsrapportage van het KRW-onderzoeksprogramma 2013 geschreven inclusief de bestuurlijke behandeling (college van dijkgraaf en hoogheemraden en informerende brief aan het algemeen bestuur). Daarnaast heb ik de evaluatie van het gebiedsproces van het 1e SGBP geschreven. Tenslotte heb ik het Dossier KRW uitgewerkt dat een overzicht geeft van de belangrijke (bestuurlijke) besluiten, inspanningen en acties die Delfland heeft ondernomen om invulling te geven aan de realisatie van de KRW-doelen en het resultaatverplichte KRW-maatregelenpakket.

Recent Projects