Gebiedsproces Keersop

Een kerntaak voor Waterschap De Dommel is ervoor zorgen dat inwoners ‘droge voeten’ houden. Dit doet het waterschap door onder andere gestuurde waterbergingsgebieden aan te leggen. Eén van de zes waterbergingen voor de bescherming van Eindhoven was voorzien in de Keersop nabij Valkenswaard-Bergeijk.

Als gedetacheerd projectleider was ik verantwoordelijk voor de integrale realisatie van de wateropgaven wateroverlast, verdrogingsbestrijding en beekherstel. Dit in combinatie met andere gebiedsopgaven zoals de inrichting van een landschapszone tussen de Keersop en Dommelen.

Binnen dit project heb ik het gebiedsproces met de omgeving georganiseerd volgens de brede belangen benadering (mutual gains approach). Onder mijn leiding is het ontwerp projectplan Waterwet opgesteld binnen een complexe bestuurlijke omgeving (m.n. Grenscorridor N69), is een project-MER opgesteld en zijn de voorbereidingen voor herziening van bestemmingsplannen getroffen. Daarnaast adviseerde ik het verantwoordelijk lid binnen het Dagelijks Bestuur, stelde ik bestuursvoorstellen op en organiseerde ik diverse bestuurlijke overleggen. Ook stuurde ik een intern projectteam van specialisten en een extern adviesbureau aan en trad ik op als opdrachtgever van diverse onderzoeken op gebied van hydrologie, water- en landbodem, ecologie, cultuurhistorie en archeologie, explosieven en grondverwerving.

Meer informatie website Dommel.

Recent Projects