Keersop – Gebiedsimpuls N69

Keersop

In en langs de Keersop heeft Waterschap De Dommel diverse opgaven waaronder beekherstel, hydrologisch herstel Natte Natuurparels en het vaststellen van de integrale GGOR (zowel landbouw als natuur). Daarnaast speelt in dit gebied het project Grenscorridor N69 met de beoogde komst van de N69-Westparallel. Onderdeel van deze ontwikkeling is dat de provincie een budget van €12 mln beschikbaar heeft om te investeren in ruimtelijke kwaliteit (landbouw, natuur, landschap, water en recreatie). Deze zogenaamde gebiedsimpuls is nader uitgewerkt in het Integraal Gebiedsplan N69, waarvoor een uitvoeringsorganisatie is opgezet.

Als projectmanager Keersop ben ik verantwoordelijk voor de integrale realisatie van de waterdoelen in samenhang met de maatregelen uit het Integraal Gebiedsplan N69 voor het deelgebied Keersop en Beekloop. Naast de maatregelen gebiedsimpuls betreft dit tevens de realisatie van de Natuurnetwerk Brabant in dit deelgebied. De realisatie van deze opgaven pak ik op in nauwe samenwerking met specialisten van het waterschap (waaronder hydrologie, ecologie, vastgoed en waterkwaliteit). Daarnaast is een gedegen afstemming met de stakeholders van groot belang. Daarbij gaat het naast de ‘gangbare’ stakeholders als gemeenten (Bergeijk en Valkenswaard), terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), de Provincie Noord-Brabant en de ZLTO ook om lokale belangengroepen zoals wijk- en dorpsraden, IVN-afdelingen en lokale agrariërs.

Inmiddels is onder mijn leiding het Integraal Schetsontwerp Keersop uitgewerkt inclusief een uitvoeringsprogramma 2016-2025. De voortgang in de grondverwerving en draagvlak in het gebied bepalen vervolgens de uitvoeringsgerede delen, die uitgewerkt worden in een Projectplan Waterwet.

In de loop van 2016 de opgave N2000-PAS om de hoek komen kijken, waardoor de opdracht is uitgebreid en ook het Dommeldal erbij is genomen. Vanwege de uitbreiding en urgentie van de opgaven in de Keersop en het Dommeldal heeft er medio 2017 uitbreiding van het team plaatsgevonden. Waterschap De Dommel heeft daarbij gekozen om volgens het IPM-model te gaan werken. Voor mij betekende dit dat ik mijn focus kon gaan leggen op het senior omgevingsmanagement Keersop. Belangrijke aandachtspunten voor mij zijn de nauwe afstemming met de realisatie van de nieuwe N69, de uitplaatsing van een agrariër in samenhang met agrarische structuurversterking en realiseren van de water- en natuuropgaven en het realiseren van de N2000-PAS opgave waarbij het bouwen aan vertrouwen met de direct belanghebbenden essentieel is. Dit pak ik samen op met mijn omgevingsteam (grondverwervers en assistent omgevingsmanager) en de andere IPM rolhouders.

Link: Grenscorridor N69

Recent Projects