Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) strekt zich uit van Muiden tot de Biesbosch en diende ter bescherming van het ‘rijke’ Holland door bij oorlogsdreiging lage delen onder water te zetten en de hoge delen met forten te beschermen. Het Nationaal Project NHW richt zich op drie hoofddoelstellingen: 1) het fysieke herstel van de linie (restauratie en zichtbaar maken); 2) de linie ‘in hoofden en harten’ te krijgen en 3) duurzame exploitatie.

Het meest zuidelijke deel van de NHW ligt in de provincie Noord-Brabant. In het gebiedsplan Wijde Biesbosch (vanuit de reconstructie zandgebieden) was herstel en ontwikkeling van de NHW het belangrijkste cultuurhistorische doel (naast andere doelen als water, natuur, landbouw, recreatie en toerisme en leefbaarheid).

Als gebiedsmakelaar Wijde Biesbosch had ik als taak om de gebiedsdoelen samen met externe partijen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. In het kader van de NHW hebben mijn bijdragen er mede toe geleid dat de wallen van Fort Altena en Fort Bakkerskil zijn hersteld, dat beide forten en de Papsluis zijn gerestaureerd en de forten een duurzame exploitatie hebben gekregen. Ook heeft Fort Altena een nieuwe ontsluiting en parkeervoorziening gekregen, waardoor het fort zich heeft ontwikkeld tot een recreatieve poort van waaruit het Land van Heusden en Altena te voet, per kano of fiets beleefd kan worden. Mijn bijdragen bestonden uit het regelen van financiering waaronder bijdragen vanuit het Europese POP-programma en provinciale middelen en de afstemming van plannen met cultuurhistorie, natuur, water en ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) zowel binnen de provincie als samen met externe partijen zoals Brabants Landschap, Gemeente Werkendam en Waterschap Rivierenland.

Link: Fort Altena                   Link: Fort Bakkerskil

Recent Projects