Opstellen projectopdrachten Dommel

In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt dat waterschappen in 2015 het watersysteem op orde dienen te hebben. Voor Waterschap De Dommel betekende dit dat gestuurde waterbergingsgebieden aangelegd moesten worden.

Binnen deze opdracht heb ik voor een zestal gestuurde waterbergingen projectopdrachten uitgewerkt gebaseerd op de methode ‘projectmatig werken’. In de projectopdrachten zijn probleemstelling, gewenst resultaat, uitgangspunten en afbakening, aanpak, projectorganisatie en projectbeheersing per gestuurde waterberging nader uitgewerkt. Bij de aanpak is gekozen voor de toepassing van de mutual gains approach (brede belangen benadering), door niet alleen te focussen op de aanleg van een gestuurde waterberging, maar door vanaf het begin ook andere wateropgaven (beekherstel, verdrogingsbestrijding, vismigratie) en andere gebiedsopgave zoals een landschapszone en landbouw mee te nemen. Afstemming met stakeholders was daarbij van belang.

Tevens heb ik binnen deze opdracht de aanbesteding en begeleiding van diverse hydrologische studies en vooronderzoeken op het gebied van explosieven, water- en landbodem, archeologie en cultuurhistorie en flora en fauna georganiseerd.

De projectopdrachten zijn uiteindelijk door de opdrachtgever vastgesteld en het vertrekpunt geweest om een zestal gebiedsprocessen te starten. Het gebiedsproces Keersop ben ik uiteindelijk gaan leiden.

Recent Projects