Ondersteuning wateroverlast Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas werkt aan de aanpak van wateroverlast. Met de periodieke toetsing van het watersysteem aan de normen wateroverlast (NBW) brengt het waterschap knelpunten in beeld en ontwerpt zij maatregelen. Daarnaast hebben zich in de zomer van 2014 enkele hevige zomerbuien voorgedaan in het beheergebied van Aa en Maas. In 2014 heb ik op deze twee onderwerpen ondersteuning geleverd.

Begin 2014 heb ik de resultaten van de toetsing conform het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), de vastgestelde knelpunten wateroverlast en de maatregelen op hoofdlijnen vertaald in een verslag aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant waarvoor ik tevens het bestuursvoorstel heb geschreven. Ook heb ik de consequenties van de verschillende waterbergingsgebieden voor de Verordening Ruimte in beeld gebracht (aanpassing begrenzing en eventuele noodzaak van nieuwe reserveringsgebieden waterberging). Daarnaast zijn aanpassingen voorgesteld van de normering in de Verordening Water en heb ik een opzet van het uitvoeringsprogramma wateroverlast uitgewerkt. Met het bestuurlijk verslag geeft het waterschap invulling aan verplichtingen uit de Verordening Water, die stelt dat het waterschap periodiek verslag dient uit te brengen van de toestand van de regionale wateren.

De hevige zomerbuien in de zomer van 2014 speelden niet alleen in het beheergebied van Aa en Maas, maar ook elders in Nederland. Waterschap Aa en Maas stelde zich de vraag of zij wel voldoende voorbereid is op dergelijke zomerse neerslagpieken. Om hier inzicht in te krijgen zijn drie stappen gezet. Als eerste stap zijn neerslaggegevens van enkele neerslagstations geanalyseerd samen met een specialist van het waterschap. In de tweede stap zijn interviews afgenomen bij medewerkers van de vier districten. Als derde stap zijn interviews afgenomen bij beleidsmedewerkers van de omliggende waterschappen (De Dommel, Brabantse Delta, Peel en Maasvallei en De Stichtse Rijnlanden). De resultaten zijn vastgelegd in de eindrapportage ‘Zomerbuien Aa en Maas. Ervaringen, analyse en aanbevelingen’.

Referentie

  • Jeroen neemt echt werk uit handen. Met een korte uitleg over de klus, maakt hij hem zich eigen en levert snel het benodigde product. Hij houdt hierbij doel en doelgroep voor ogen. Jeroen zorgt ook alsof het vanzelfsprekend is voor de afstemming binnen en buiten de organisatie. Hoge kwaliteit, soepel proces en dat met minimale aansturing!
    Erik Oomen, Beleidsadviseur Waterschap Aa en Maas
  • Recent Projects