Werkervaring

Jeroen Kessels Projectmanagement & Advies (2013 tot heden)
Eigenaar van Jeroen Kessels Projectmanagement & Advies. Meer informatie over gerealiseerde of in uitvoering zijnde projecten bij onderdeel projecten.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2013 tot maart 2015)
Verantwoordelijk als projectleider voor het Watergebiedsplan Polder Blokhoven. Dit in nauwe samenwerking met de Enveloppe Linieland, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vanwege kansen om wateropgaven en belevingsopgaven samen te brengen. Meer informatie bij onderdeel projecten.

Royal HaskoningDHV (2008 tot en met 2013)
Verantwoordelijk als projectmanager en adviseur van diverse projecten voor waterschappen, provincies en rijkswaterstaat. Leiding gegeven aan diverse gebiedsprocessen met veel aandacht voor omgevingsmanagement door het bijeenbrengen van stakeholders met uiteenlopende belangen. Daarnaast projectleider van diverse hydrologische modelstudies (GGOR), peilbesluiten en watersysteemanalyses. Meer informatie bij onderdeel projecten.

Provincie Noord-Brabant (1999 tot en met 2008)
Van 2005-2008 als gebiedsmakelaar verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisatie van projecten in de Wijde Biesbosch op het gebied van water, natuur, landbouw, cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid.
Van 1999-2005 als beleidsmedewerker agrarisch waterbeheer verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en regulering van agrarische grondwateronttrekkingen en projectleider/adviseur van diverse stimuleringsprojecten met de landbouwsector, waterschappen en terreinbeheerders, gericht op vermindering gebruik grondwater met belangrijke rol voor bewustwording.
Meer informatie bij onderdeel projecten.