Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiënt en effectief

Werkervaring

Kennis, competenties, skills en ervaring

Jeroen Kessels Projectmanagement & Advies (2013 tot heden)

Eigenaar van Jeroen Kessels Projectmanagement & Advies. Uitvoering diverse planvormingsprojecten en opdrachten op gebied van beleidsontwikkeling. Ruime ervaring in vervullen IPM rol omgevingsmanager voor zowel dijkversterking (HWBP) als integrale projecten in het regionale watersysteem (o.a. beekherstel, natuurherstel en klimaatadaptatie). Bij deze laatste projecten vervul ik ook veelal rol van project- en/of technisch manager. Daarnaast beleidsontwikkeling op gebied van grondwaterbeheer en klimaatverandering (wateroverlast/droogte). Kijk bij ‘projecten’ naar een eerst inkijk in mijn opdrachten. Voor een uitgebreid en recent overzicht van mijn projecten kijkt u op mijn Linkedin profiel.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2013 tot maart 2015)

Verantwoordelijk als projectleider voor het Watergebiedsplan Polder Blokhoven. Dit in nauwe samenwerking met de Enveloppe Linieland, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vanwege kansen om wateropgaven en belevingsopgaven samen te brengen. 

Royal Haskoning DHV (2008 tot en met 2013)

Verantwoordelijk als projectmanager en adviseur van diverse projecten voor waterschappen, provincies en rijkswaterstaat. Als omgevingsmanager leiding gegeven aan diverse gebiedsprocessen in het regionale watersysteem en voor Maaswerken. Daarnaast projectleider van diverse hydrologische modelstudies (GGOR), peilbesluiten en watersysteemanalyses. Voor meer informatie kijkt u op mijn LinkedIn profiel.

Provincie Noord-Brabant (1999 tot en met 2013)

Van 2005-2008 als gebiedsmakelaar verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisatie van projecten in de Wijde Biesbosch op het gebied van water, natuur, landbouw, cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid.
Van 1999-2005 als beleidsmedewerker agrarisch waterbeheer verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en regulering van agrarische grondwateronttrekkingen en projectleider/adviseur van diverse stimuleringsprojecten met de landbouwsector, waterschappen en terreinbeheerders, gericht op vermindering gebruik grondwater met belangrijke rol voor bewustwording.
Voor meer informatie kijkt u op mijn LinkedIn profiel.

Nieuwsgierig geworden wat ik voor u kan betekenen?