Betekenisvol
ontwikkelingen die er toe doen
Verbindend
bijeenbrengen van belangen
Doelmatig
efficiënt en effectief

Watergebiedsplan Polder Blokhoven

De polder Blokhoven is een groot aaneengesloten weidegebied en behoort, samen met de forten, tot de parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Binnen de polder heeft het waterschap diverse wateropgaven zoals het verminderen van wateroverlast, het verbeteren van de waterkwaliteit (onder andere natuurvriendelijke oevers), het verbeteren van het peilbeheer en nachtvorstbestrijding fruitteelt en de waterveiligheid (overige keringen).

Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het uitwerken van het watergebiedsplan Polder Blokhoven. Dit in nauwe samenwerking met de Enveloppecommissie Linieland (onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie), vanwege kansen om vermindering wateroverlast te combineren met de beleving van de inundatie. In het gebiedsproces zijn diverse stakeholders meegenomen in gesprekken aan de keukentafel, informatieavonden en ontwerpsessies. Het Projectplan Waterwet natuurvriendelijke oevers in het Inundatiekanaal en Lunet aan de Snel is onder mijn verantwoordelijkheid in procedure gebracht. Aangezien deze nvo’s midden in het Rijksmonument Nieuwe Hollandse Waterlinie lagen, vergde dit nauwe afstemming met cultuurhistorie. In afstemming met de bestuurlijke Enveloppecommissie Linieland en het kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie leidde dit uiteindelijk tot een gedragen ontwerp. Daarnaast bereidde ik een Projectplan voor gericht op fysieke inrichtingsmaatregelen voor vermindering wateroverlast, verbeteren waterkwaliteit (KRW), regulier peilbeheer en wateraanvoer. Hiertoe behoorde het (laten) uitvoeren van diverse hydrologische analyses en afstemming met de landbouw. Daarnaast is ook verkend wat de mogelijkheden waren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (gebiedscollectieven).

OpdrachtgeverHoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
StakeholdersEnveloppe Linieland, Gemeente Houten, Provincie Utrecht, LTO, NFO, ontwikkelaars, natuur en milieu, visstandbeheercommissie, diverse particulieren
LooptijdOktober 2013 – maart 2015
Tags